Política de privacitat i protecció de dades

Responsable. El responsable del tractament dels fitxers de dades personals d'usuaris d'aquest domini és Degusplus S.L., Carrer dels Heures, 4-10, Barcelona, Espanya, proveïda de CIF B-63629364.

Finalitat.  A Degusplus S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les seves reserves, l'enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats.

A Degusplus S.L. no elaborarem perfils comercials sobre la base de la informació sol·licitada sense el seu consentiment, per la qual cosa l'informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre Degusplus S.L. i els interessats.

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i reposada de la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l'interessat.

La informació facilitada per Degusplus S.L. i la prestació dels seus serveis als interessats i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris. Les dades dels clients es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l'encarregat del tractament i a aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d'informació.

Procedència. Les dades personals que tractem en Degusplus S.L. procedeixen es les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d'identificació nom
  • Adreça electrònica
  • Informació addicional facilitada per l'interessat
  • No es tracten dades especialment protegides

Tractament de dades i Drets de la Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades facilitades pels interessats seran incorporats a un fitxer sota la responsabilitat de DegusplusS.L., amb la finalitat de poder atendre, gestionar i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

En compliment amb la normativa vigent, Degusplus S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

Per això Degusplus S.L. tractarà les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que ens comprometem al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Degusplus S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@grupodegusplus.com.

Li recordem que per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent.